өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > хүртээмжтэй мэдээлэл > Эрүүл мэнд > Гадаадын иргэний түргэн тусламж

Гадаадын иргэний түргэн тусламж

Түргэн тусламжийн мэдээллийн төв

Дотоодын 12 хотод байдаг түргэн тусламжийн төвөөс мэдэллийг авч түргэн тусламжийн унааны үйлчилгээ үзүүлдэг төв.Солонгосын түргэн тусламжийн салбар дээр гол үүрэг гүйцэтгэж байгаа газар бол 119 болон эмнэлийн түргэний тасаг юм. Энэ хоёр газрын үйл ажиллагааг хамаардаг газар бол түргэн тусламжийн мэдээллийн төв юм.

Үйлчилгээ
  • Түргэн тусламжийн мэдээллийг түргэний газар болон эмнэлэгийн газар мэдэгднэ
  • 12 хотод байдаг бөгөөд хотын эмнэлэгийн түргэн тусламжийн талаар мэдээлэл өгнө
  • 24цаг ажиллах бөгөөд өвчтөний байдлыг харгалзаж тохирсон эмнэлэгт хүргэнэ
  • Эмч утсаар зөвлөгөө өгөх бөгөөд түргэн тусламжийг удирдна

119

Түргэн тусламж хэрэгтэй үеэд гадаадын иргэн 119руу залгавал орчуулагын үйлчилгээ авч болно

Үйлчилгээ
түргэн тусламж ( түргэн тусламжийн унааны үйлчилгээ )
Ашиглах цаг
24цаг
Утас
119(дотоод)
Вэб сайт
119 [http://www.119.go.kr]
TOP