өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > хүртээмжтэй мэдээлэл > банк > гуйвуулгын

гуйвуулгын

Мөнгө гадаад руу шилжүүлэх

  • Ойрхон банкнаас шилжүүлж болно. Тодорхойлсон банкин дээр очиж жилд 50,000(шилжүүлэх солиулах)ам.доллар шилжүүлэх боломжтой бөгөөд мөнгөний тодорхойлолтоо шалгуулах ёстой. Хураамж нь банк болгон өөр тул очиж асуух шаардлагатай.

Бүрдүүлэх материал<

  • Паспорт, гадаадын иргэний үнэмлэх, санхүүгийн тодорхойлолт
  • Гадаад данс руу мөнгө шилжүүлэхэд telegraphic transfer-аар хурдан явуулах боломжтой. Хүлээж авах хүний нэр, хаяг, дансны дугаар, банкны нэрийг англиар бичих

Анхаарах зүйлс

  • Анкетаа англиар бичих.
  • Шилжүүлэх төрөл тодорхой байх.
  • Хүлээж авах хүний нэр дансны дугаар тодорхой байх.
  • Дансны нэр болон Хүлээж авах хүний нэр ижил байх.
  • Хүлээж авах хүний банкны нэр орны нэр тодорхой байх.
  • Шилжүүлсэн хүний нэр болон утас тодорхой байх
TOP