өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > хүртээмжтэй мэдээлэл > Замын хөдөлгөөний

Замын хөдөлгөөний

Онгоц

Онгоц
Сөүл (Кимпо) →Гүанжү 1өдөр 3 удаа 07:40, 10:00, 16:00(зарцуулагдах цаг: 50 минут)
Сөүл (Кимпо) → Ёсү 1өдөр 5 удаа 07:05, 08:30, 13:20, 16:10, 16:50(зарцуулагдах цаг: 55 минут)

KTX/SRT

KTX/SRT
KTX Сөүл(Юнсан) → Мугпу 1өдөр 10 удаа 05:20, 07:25, 08:20, 09:20, 10:55, 13:20, 15:20, 16:50, 18:20, 20:10, 21:40(зарцуулагдах цаг: 3цаг 20 минут)
SRT Сөүл(Сүсо) → Мугпу 1өдөр 9 удаа 05:10, 06:45, 09:50, 11:00, 13:15, 16:15, 17:10, 19:10, 21:00(зарцуулагдах цаг: 2цаг 15 минут)
  • галт тэрэгний аялал болон цагийг лавлах ☎ 1544-7788 / 1588-7788
  • галт тэрэгний бүртгэлийн карттай хүний захиалга ☎ 1544-8545(http://www.letskorail.com)
  • SRT билет захиалах ☎ 1800-1472(http://etk.srail.co.kr)

Автобус

  • Мүан онгоцны буудал ->Мугпу автобус
  • Автобусны билет захиалах

Машин

Хот → Мугпу

Сохэан гусугдуру → МугпуTG → Жүнлим бүнгижомоос Соёнам IC, Нам-аг талруу → Намаг бүнгижомоо Нам-аг, Жоннам дучон талруу →Хүгуан дэрү→ Жоннам дучон, Жоннам ыхүэ → Урюнкил → Жоннам дучон

Бүсан → Мугпу

Намхэан гусугдуру → Куаньян IC гаас Куаньянман Кёнжэ Жаю Гүёгчон, Ёсү талруу→ Куаньян TG →Куаньян Хансочиг Бэхүдуру →Сэпүн Кючару→ Хэрюн Кючару гаас Нам Сүнчон IC → Ёнам Сүнчон гусугдуру →Нам Сүнчон TG→ Соёнам TG→ Намаг бүнгижомоос Намаг, Жоннам дучон талруу →Хүгуан дэрү → Жоннам дучон ,Жоннам ыхүэ→ Урюнкил →Жоннам дучон

Гүанжү → Мугпу

Мүан Гуанжү гусугдуру Хампён бүнгижомоос Мугпу → Сохэан гусугдуру → МугпуTG → Жүнлим бүнгижомоос Соёнам IC, Намаг талруу → Хүгуандэру→ Жоннам дучон талруу →Хүгуан дэрү → Жоннам дучон Жоннам ыхүэ Урюнкил Жоннам дучон

TOP