өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > хүртээмжтэй мэдээлэл > Эрүүл мэнд > Эмчилгээний явцад гарсан маргааныг шийдвэрлэх

Эмчилгээний явцад гарсан маргааныг шийдвэрлэх

Солонгос эмчилгээний маргааныг таслан шийдвэрлэх байгууллага

Солонгос эмчилгээний маргааныг таслан шийдвэрлэх байгууллага нь эмчилгээний явцад гарсан алдаанаас үүдсэн хохирлыг нөхөн төлж аюулгүй эмчилгээний орчныг бүрдүүлэхийн тулд 2012оны 4 сарын 8нд байгуулагдсан.

Зорилго

 • Эмчилгээний алдаа гархаас урьдчилан сэргийлэх системийн бүрдүүлэлт
 • Эмчилгээний алдаа гарсан шалтгааны задлан шинжилгээ
 • Маргааныг шийдвэрлэх системийн бүрдүүлэлт
 • Туршлага хуримтлуулалт

Түргэн шуурхай маргааны зохицуулалт, найдвартай маргааны шийдвэрлэлт

Эмчилгээний явцад гарсан алдаанаас үүдсэн хохирлыг нөхөн төлж аюулгүй эмчилгээний орчныг бүрдүүлэх

Өвчтөний сэтгэл ханамж дээшилнэ

Эрхэмэлдэг зарчим

шударга ёс
Өвчтөн болон эмнэлэгийн байгуулагийн эрх ашигийг хамгаалж зөв шудрагаар эмчилгээний маргааныг шийднэ.
мэргэжлийн ур чадвар
Хуулийн болон эмнэлэгийн ур чадвар сайтай мэргэжилтэнгүүдээс бүрдсэн баг зохион байгуулалттайгаар маргааныг шийднэ.
хурд
Эмчилгээний явцад гарсан алдааны үнэн зөвийг тодорхойлох, өвчтөний түүхийг шалгах, хохирлын нөхөн төлбөрийн асуудлыг шийдвэрлэх асуудлыг хариуцаж хурдан бөгөөд найдвартай эмчилгээний маргааныг шийднэ.

Үйл ажиллагаа

 • Эмнэлэгийн байгуулагын талаар зөвлөгөө өгч хүнд бэртэл болон үхэлд хүргэсэн эмчилгээний алдааны хохирлын нөхөн төлбөрийн асуудлыг хариуцаж шийдвэрлэх бөгөөд шүүхийн өмнөх шатанд маргааныг зохицуулан шийдвэрлнэ.
 • Өвчтөнд зөвлөгөө өгнө.
 • Маргааныг шийдэх асуудлын талаар хуулийн зөвлөгөө өгнө.
 • Үнэн зөвийг тодорхойлон өвчтөн болон эмнэлэгийн байгуулагийн эрх ашигийг хамгаалж шийдвэрлнэ.
 • Мэс ажилбарыг дахин хийлгэх, эмчилгээний мөнгийг буцааж авах болон хүнд бэртэл болон үхэлд хүргэсэн эмчилгээний алдааны хохирлын нөхөн төлбөрийн асуудал

Хамрагдах хүрээ

 • Эмчилгээний явцад гарсан амь, эрүүл мэнд, эдийн засгын хохирол гарсан тохиолдолд
 • Дотоод болон гадаадын хүн
 • Эмчилгээний алдаа
 • 2012оны 4сарын 8аас хойш гарсан асуудал

Хаяг болон утас

 • Хаяг : Сөүл хот Жүнгү намдзмүн ру 5га 581 Сөүл Сити Таво (20 давхар)
 • Утас : +82-2-6210-0114
 • Вэб сайт : http://www.k-medi.or.kr/Index.do
TOP