өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > хүртээмжтэй мэдээлэл > холбоотой сайтууд

холбоотой сайтууд

холбоотой сайтууд
Соёлын төв URL Тайлбар Факс
Гуанжү эмчилгээний аялал жуулчлалын холбоо http://mediwellgj.kr/?site=mongolia Гуанжү эмчилгээний аялал жуулчлалын холбоо +82-62-613-3331
hi korea http://www.hikorea.go.kr/ цахим мэдээлэл +82-1345
bbb korea http://www.bbbkorea.org/ утасны орчуулгын үйлчилгээ +82-725-9108
Солонгос аялал жуулчлалын байгуулга http://korean.visitkorea.or.kr/ Солонгос аялал жуулчлалын байгуулга +82-2-7299-600
Солонгосын эрүүл мэнд аж үйлдвэрийн хөгжлийн хүрээлэн http://www.khidi.or.kr/ Солонгосын эрүүл мэнд аж үйлдвэрийн хөгжлийн хүрээлэн +82-1577-129
Цагаачлалын алба http://immigration.go.kr/ Цагаачлалын алба +82-2-500-9013
Сөүл Глобал Төв http://global.seoul.go.kr гадаад иргэдийн тусламжийн төв +82-2-2075-4130
Бүртгэлийн яам https://www.mois.go.kr/ Бүртгэлийн яам +82-2-2100-3399
Цэнхэр ордон http://www.president.go.kr Цэнхэр ордон +82-2-730-5800
Соёлын өв дурсгалын төв http://www.cha.go.kr Соёлын өв дурсгалын төв +82-42-481-4650
Эрүүл мэндийн яам http://www.mohw.go.kr/ Эрүүл мэндийн яам +82-129
Соёл, Спорт, Аялал жуулчлалын яам http://www.mcst.go.kr Соёл, Спорт, Аялал жуулчлалын яам +82-2-3704-9114
TOP