өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > хүртээмжтэй мэдээлэл > Цагаачлалын мэдээлэл > Оршин суух хадгалах

Оршин суух хадгалах

Үйл ажиллаганы хүрээ

 • Гадаадын иргэн визний ангилал болон оршин суух хугацааны хүрээнд оршин суух ёстой бөгөөд хуульд зааснаас гадна улс төрийн аливаа үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
 • Гадаадын иргэн солонгост оршин сууж байхдаа хөдөлмөр эрхлэхийг хүсвэл заавал хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөлтэй визний ангилалтай байх ёстой. Мөн тодорхойлсон ажлын байранд хөдөлмөр эрхлэх ёстой.
 • Ажлын байраа өөрчлөхийг хүссэн тохиолдолд заасан хугацааны дотор цагаачлалын албанд мэдэгдэх ёстой.
 • Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөлгүй гадаадын иргэнийг ажилд авч болохгүй.
 • Хууль бусаар гадаадын иргэнийг ажилд авсан тохиолдолд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх ёстой.

Оршин суух хугацаа

 • Түр оршин суух хугацаа : 90 хоног
 • Удаан оршин суух хугацаа : 91 хоногоос дээш
 • Байнгын оршин суух хугацаа : хязгааргүй
  ※ Удаан оршин суух болон байнгын оршин суух зөвшөөрөл авахын тулд 90 хоногийн дотор гадаад иргэний үнэмлэх авах хүсэлтээ өгөх ёстой.

Оршин суух эрхээ сунгуулах

 • Зөвшөөрөл авсан оршин суух хугацаанаас хойш Солонгос улсад оршин суухыг хүсвэл суух эрхээ сунгуулах хэрэгтэй.
 • Сунгуулах хугацаа
  • Оршин суух эрхээ сунгуулах хэрэгтэй гадаадын иргэн хугацаа дуусахын 2 сарын өмнөөс сунгуулна.
  • Хугацаа дууссаны дараа ирвэл торгуул ноогдуулна.

Оршин суух эрхээ сунгуулах арга

 • Өөрөө болон итгэмжлэгдсэн хүн бичиг баримтаа бүрдүүлээд хүрч ирнэ. Өөрөө Солонгост байгаа тохиолдолд биеэрээ хүрч ирнэ.
TOP