өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > хүртээмжтэй мэдээлэл > банк > валютын

валютын

Паспорт, гадаадын иргэний үнэмлэх авч очих ёстой бөгөөд ихэнх банкинд солиулж болно. Банкинд мөнгө солиулсан тодорхойлолтоо сайн хадгалах ёстой. Зорчих үед энэ худасийг харуулвал мөнгө солиулахад амар..

Солиулах боломжтой мөнгө

  • Гадаад мөнгө, жуулчины чек
  • Хязгаар : байхгүй (нас хамаарахгүй)
  • Бэлдэх материал : паспорт
  • 10,000-аас дээш ам.доллар солиулсан тохиолдолд татварын газар мэдэгдэнэ.

Зээлийн карт ашиглах

  • Ашиглах хязгаар : байхгүй
  • Татварын газар мэдэгдэх : гадаадад 50,000ам.доллараас дээш мөнгө зарцуулсан болон 20,000 ам.доллараас дээш доллар татсан тохиолдолд
  • Гаальд мэдэгдэх: гадаадад 20,000ам.доллараас дээш доллар зарцуулсан болон шилжүүлсэн болон 10,000 ам.долларас дээш доллар татсан тохиолдолд
TOP