өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > эмчилгээний аялалаар > Сэтгэл татам сайхан > Сэтгэл санаа тайвшруулах газар

Сэтгэл санаа тайвшруулах газар

Сэтгэл санаа тайвшруулах газар
Хот дүүрэг Сэтгэл санаа тайвшруулах газар Хаяг Веб сайт Утас Тэмдэглэл
Ёнгуан Олон улсын сэтгэл тайвшруулах газар Өмнөд Чолла аймаг Ёнгуан гүн Бэгсү ыб Бэгсү Хэанду ру 1840 Нүүр хуудас руу очих +82-62-353-1043 Бясалгалын төв
Сүнчон Сунгуанса Өмнөд Чолла аймаг Сүнчон хот Сунгуан мён Сунгуанса ан кил 100 Бүлилсо жом Нүүр хуудас руу очих +82-62-755-0107 Хийдэд амрах
Хэнам Михуанса Өмнөд Чолла аймаг Хэнам гүн Сунжи мён Михуанса кил 164 Нүүр хуудас руу очих +82-62-533-3521
Дэхынса Өмнөд Чолла аймаг Хэнам гүн Самсан мён Дэхынса кил 400 Нүүр хуудас руу очих +82-62-530-5915
Гүреэ Чонынса Өмнөд Чолла аймаг Гүреэ гүн Куаны мён Нугудан лу 209 Нүүр хуудас руу очих +82-62-781-4800
Хуаомса Өмнөд Чолла аймаг Гүреэ гүн Масан мён Хуаомса ру 539 Нүүр хуудас руу очих +82-62-782-7600
Ёнгугса Өмнөд Чолла аймаг Гүреэ гүн Тужи мён Пиагул лу 774 Нүүр хуудас руу очих +82-62-782-7412
Канжин Бэглёнса Өмнөд Чолла аймаг Канжин гүн Дуам мён Пэглёнса кил 145 Нүүр хуудас руу очих +82-62-432-0837
Ёнам Дугабса Өмнөд Чолла аймаг Ёнам гүн Күнсо мён Дугабса ру 306 Нүүр хуудас руу очих +82-62-473-5122
Бусон Дэвонса Өмнөд Чолла аймаг Бусон гүн Мүндог мён Жүгсан кил 506-8 Нүүр хуудас руу очих +82-62-853-1755
Ёсү Хынгүгса Өмнөд Чолла аймаг Ёсү хот Хынгүгса кил 160 Нүүр хуудас руу очих +82-62-685-5633
Жансон Бэгянса Өмнөд Чолла аймаг Жансон гүн Бүгха мён Бэгян лу 1239 Дэүнжон Нүүр хуудас руу очих +82-62-392-0434
Сүнчон Сонамса Өмнөд Чолла аймаг Сүнчон хот Сынжү ыб жүгхаг ли сан 802 Нүүр хуудас руу очих +82-62-754-6250
Ванду Шинхынса Өмнөд Чолла аймаг Ванду гүн Ванду ыб Жүнан кил 81 Нүүр хуудас руу очих +82-62-554-2202
Хуасүн Санбунса Өмнөд Чолла аймаг Хуасүн гүн Иян мён Сансани ру 459 Нүүр хуудас руу очих +82-62-372-3765
Жинду Сангеса Өмнөд Чолла аймаг Жинду гүн Ишин мён Үнлим Санбан лу 29 Нүүр хуудас руу очих +82-62-542-1165
Ёнгуан Бүлгабса Өмнөд Чолла аймаг Ёнгуан гүн Бүлгаб мён бүлгабса ру 450 Нүүр хуудас руу очих +82-62-352-8097
TOP