өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > Эрүүл мэндийн байгууллага > Байгууллагын тухай

Байгууллагын тухай

'Эмчилгээний экспорт болон гадаадын өвчтөн татан авахад дэмжлэг үзүүлэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн (Гадаад өвчтөн татах талаарх бүртгэл) дагуу эрүүл мэндийн яаманд Jeollanam-хийх хотын гадаад өвчтөн татах аж ахуй нэгжээр бүртгэгдсэн болно.’

(Нэгж : ширхэг)

Байгууллагын тухай
Эрүүл мэндийн байгууллага Их сургуулийн эмнэлэг 1
Нэгдсэн эмнэлэг 6
Сувилахуйн эмнэлэг 1
Дотрын эмнэлэг 1
yрологийн эмнэлэг 1
мэс засал 2
Шүдний эмнэлэг 4
Уламжлалт эмнэлэг 3
Нийт 8 ангилал 19
TOP