өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > өмнөд чолла эмчилгээний аялалаар > Хэрэгжүүлэх систем

Хэрэгжүүлэх систем

гуанжү/өмнөд чолла аялал жулчлалын цогцолбор

гуажү аялал жулчлалын конвенц
солонгос аялал жуулчлалын байгуулга гуанжү өмнөд чолла хамтын салбар
аялал жуулчлалын холбоо
 • аялал жуулчлалын тогтолцоо бүрдүүлэх
 • аялал жулчлал дэмжлэг
 • байрлах газар
 • туслах хүчин чадал
гуанжү хот/ өмнөд чолла аймаг
 • гуанжү/өмнөд чолла эмчилгээний аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулалтийг зохицуулах
майс холбоо
 • майс аж үйлдвэрийн бүх тал
 • байрлах газар
 • машинаар үйлчлэх
 • өмнөд аймагийн хоолыг танилцуулах
 • аялал жуулчлалын компани хамтын ажилгааны тогтолцоо бүрдүүлэх
гуанжү хотын эмчилгээний аялал жуулчлалын зөвлөгөөн
 • гуанжү хот/ өмнөд чолла аймагийн аялал жуулчлалын тал дээрх байгуулгуудын хамтын ажиллагаа
 • зуучлалын газарын хяналт
 • эмчилгээний аялал жуулчлалын хөтөлбөр бүтээх
 • чадварлаг ажиллах хүч бэлтгэх
 • чадварлаг эмч хайх
광주·전남 의료관광클러스터관련 관계기관 및 기관별 업무추진내용
Холбоотой байгууллага Байгууллага бүрийн ажилын танилцуулга
Гүанжү хот · Өмнөд Чолла аймаг
 • Эмчилгээний(эрүүл мэндийн )аялал жуулчлалын хөгжлийн төлөө удирдлагын бүх талын туслалцаа үзүүлэх
 • Унаа, байр, хоол зэрэг эмчилгээний аялал жуулчлалын дэд бүтэцийг холбон хамтын ажиллагааг дэмжих
 • Эмчилгээний(эрүүл мэндийн )аялал жуулчлалтай холбосон хувийн хөрөнгө оруулалтын нөхцөл бий болгох зэрэг нөөцийг боловсруулах
 • Гүанжү Өмнөд Чоллагийн эмчилгээний (эрүүл мэндийн) аялал жуулчлалын удирдах холбооны үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх
 • Эмчилгээний аялал жуулчлалын хөтөлбөр боловсруулах, чадварлаг эмчилгээний баг бэлтгэх
Гуанжү хотын эмчилгээний аялал жуулчлалын холбоо
 • Гүанжү эмчилгээний (эрүүл мэндийн) аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулах ажилыг удирдах
  • Эмчилгээний аялал жуулчлалын нэгдсэн мэдээллийн төв, вэб сайтын үйл ажиллагааг явуулах
  • Эмчилгээний аялал жуулчлалын хөтөлбөр боловсруулах, cурталчилгаа маркетингийн тал дээр туслалцаа үзүүлэх, орчуулга·унаагаар үйлчлэх
  • Эмчилгээний(эрүүл мэндийн )аялал жуулчлал Total Service үйлчилгээнд туслалцаа үзүүлэх
  • Гадаад өвчтөнд зориулсан One Stop үйлчилгээнд туслалцаа үзүүлэх
  • Эмчилгээний аялал жуулчлалын мэргэжилтэн бэлтгэх
  • Гүанжү хотын эмчилгээний аялал жуулчлалын холбооны үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх
Өмнөд Чолла аймагийн соёл аялал жуулчлалын сан
 • Өмнөд Чолла аймаг аялал жулчлалын цогцолбор байгуулах ажилыг удирдах
  • Эмчилгээний аялал жуулчлалын нэгдсэн мэдээллийн төв, вэб сайтын үйл ажиллагааг явуулах
  • Эмчилгээний аялал жуулчлалын хөтөлбөр боловсруулах, cурталчилгаа маркетингийн тал дээр туслалцаа үзүүлэх, орчуулга·унаагаар үйлчлэх
  • Эмчилгээний(эрүүл мэндийн )аялал жуулчлал Total Service үйлчилгээнд туслалцаа үзүүлэх
  • Эмчилгээний аялал жуулчлалын мэргэжилтэн бэлтгэх
  • Эмчилгээний аялал жуулчлалтай холбоотой байгууллагад туслалцаа үзүүлэх
Гадаадын өвчтөнийг урьсан эмнэлгийн байгууллага, зуучлалын байгууллага
 • Чадварлаг эмч бэлтгэх болон өвчтөнийг эмчлэх стандартын хөтөлбөр боловсруулах
 • Гадаад өвчтөнд зориулсан One Stop үйлчилгээг хэрэгжүүлэх болон тайван орчин бүрдүүлэх
 • Гадаадын эмнэлгийн байгууллагатай хамтран ажилах болон эмчилгээний багийн дадлага
 • Эмчилгээний осолоос сэргийлэх систем боловсруулах
 • Эмчилгээний(эрүүл мэндийн )аялал жуулчлалын Total Service үйлчилгээ хүргэх
TOP