өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > хүртээмжтэй мэдээлэл > холбоотой байгууллагууд > Соёлын төв

Соёлын төв

Соёлын төв
Соёлын төв Хаяг Утас Факс
Шинэ зеланд улсын
соёлын төв
Сөүл Каннам гү Ёгсамдун 830-39 +82-2-3454-0059 -
Герман улсын
соёлын төв
Сөүл Хүамдун 339-1 +82-2-2021-2800 -
Орос улсын
соёлын төв
Сөүл Каннам гү Нунхёндун 234-8 6давхарт +82-2-6352-1700 -
Америк улсын
соёлын төв
Сөүл Жүн гү ылжиру 1га 63 +82-2-397-4168 -
Спань улсын
соёлын төв
Дэгү Сүсонгү Манчундун 300 +82-53-602-7311 +82-53-602-7310
Араб улсын
соёлын төв
Сөүл Жунлугү Гёнүндун 91-1 - -
Азарбажан улсын
соёлын төв
Сөүл Сочугү Сочудун 1338-20 21давхарт 25тоот +82-2-598-9010 -
Англи улсын
соёлын төв
Сөүл Жунлугү Шинмүн лу 1га 226 +82-2-3702-0600 +82-2-3702-0660
Израль улсын
соёлын төв
Сөүл Сочугү Сочу 2дун +82-2-525-7446 -
Истанбулын
соёлын төв
Сөүл Каннам гү Ёгсамдун 629-6 +82-2-3452-8182 -
Итали улсын
соёлын төв
Сөүл Юнсан гү Ханнам2дун 714 +82-2-796-0634 +82-2-798-2664
Япон улсын
соёлын төв
Сөүл Жунлугү Үннидун 114-8 +82-2-765-3011 +82-2-734-4528
Хятад улсын
соёлын төв
Сөүл Жунлугү Нэжадун 200 +82-2-733-8307 +82-2-733-8115
Зүүн азийн
соёлын төв
Инчон Намдунгү гүволдун1140-5 дэхын барилга +82-32-432-1778 -
Франц улсын
соёлын төв
Сөүл Сөүл Жүнгү Бунлэдун1 га 10 +82-2-317-8500 +82-2-773-4447
TOP